Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset eivät ole vielä voimassa

TIEDOTE KUNTA-ALAN JÄSENILLE

Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset eivät ole vielä voimassa

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos 8.2.2018. KT Kuntatyönantajien, KoHon ja JAU:n hallinnot ovat hyväksyneet ratkaisut. Neuvottelutuloksen mukaiset sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa perjantaina 2.3.2018.

Pääsopijajärjestöistä JUKO ei vielä ole hyväksynyt saavutettua neuvottelutulosta. Koska kaikki sopijaosapuolet eivät ole hyväksyneet neuvottelutulosta, eivät työ- ja virkaehtosopimukset ole voimassa.

Suurin osa sopimusmuutoksista tulee voimaan 1.5.2018 jälkeen. Niitä sopimusmääräyksiä, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2018, ei vielä noudateta. Näin ollen tilapäisiin hoitovapaisiin, palkalliseen isyysvapaaseen tai eläketapahtumaan johtavaan sairauteen liittyvät oikeudet määräytyvät tässä vaiheessa vanhan KVTES 2017:n määräysten mukaisesti.

KT Kuntatyönantajat on ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä tilapäisen hoitovapaan osalta seuraavasti: ”Jos työntekijä tai viranhaltija nyt hakee esimerkiksi tilapäistä hoitovapaata alle 12-vuotiaan lapsen hoitamiseksi, hänelle ilmoitetaan, että sopimusmääräys ei ole vielä voimassa ja hänen tulee hakea esimerkiksi palkatonta vapaata taikka vuosilomaa.”

Oikeus saada taannehtivasti työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia etuja ratkaistaan myöhemmin. Pääluottamusmiehet keräävät sopimusten voimaantulon viivästymisen takia saamatta jääneiden virka- ja työehtosopimuksiin perustuvien oikeuksien menetykset. Nämä riita-asiat käsitellään normaalin paikalisen menettelytavan mukaisesti heti, kun sopimukset on kaikkein osapuolien toimesta hyväksytty.

On syytä ottaa huomioon, että työntekijän/viranhaltijan pitää pystyä jälkikäteen osoittamaan, että esimerkiksi yli 10 vuotiaan mutta alle 12-vuotiaan lapsen sairaustuessa kyse on ollut äkillisesti sairastuneen lapsen tilapäisestä hoitovapaasta, jotta vapaa voidaan taannehtivasti muuttaa. Varminten tämä toteutuu, kun pyytää työnantajalta kirjallisen vastauksen, miksi hoitovapaa evätään ja huolehtii työpaikan ohjeistuksen mukaiset todistukset lapsen sairaudesta.

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus on voimassa

Uutta Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES) noudatetaan edellä poiketen 1.2.2018 alkaen.

Valtaosa JHL:n jäsenistä sopimuksettomassa tilassa, vanhaa työehtosopimusta sovelletaan yhä

Suurimmalla osalla JHL:n solmimista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskausi päättyi 31.1.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että helmikuun alusta lähtien niillä sopimusaloilla joilla ei ole saavutettu neuvottelutulosta liiton jäsenet tekevät työtään sopimuksettomassa tilassa.

Sopimukseton tila ei koske henkilökohtaisten avustajien, neuvonta-alan, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelujen, lauttaliikenteen ja Paltan yleisen sopimuksen vaikutuksen alla olevia sopimuksia, sillä niille on neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta saatu.

Sopimukseton tila

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan virka- tai työehtosopimuksen määräyksiä, kunnes uusi virka- tai työehtosopimus on solmittu.

Työntekijän työsuhteen ehdot eivät muutu, vaikka työehtosopimuksen voimassaolo päättyy.

Sopimuksettomassa tilassa työrauhavelvoite ei ole voimassa. Se tarkoittaa, että työtaistelut eli lakot ovat mahdollisia, ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

JHL:n sopimusaloista sopimuksettomassa tilassa ovat:

 • Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
 • Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES
 • Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
 • Avaintes
 • Energia-alan työehtosopimukset (sekä työntekijät että toimihenkilöt)
 • Rautatiealan työehtosopimus
 • Seure – Henkilöstöpalvelut työehtosopimus
 • Terveyspalvelualan työehtosopimus
 • Työterveyslaitoksen työehtosopimus
 • Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus
 • Yksityisen opetusalan työehtosopimus
 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
 • Yliopistojen työehtosopimus
 • Finnvera
 • TAY-palvelut

Lähde: JHL.fi